Privacybeleid AVG

Privacy Verklaring - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In deze privacy verklaring lees je hoe en waarom Dwaallicht Psychologie persoonlijke gegevens verzamelt, welke gegevens dat precies zijn en hoe Dwaallicht Psychologie daar mee omgaat. Je leest ook welke rechten jij hebt met betrekking tot jouw eigen gegevens en hoe je van die rechten gebruik kunt maken.

Dwaallicht Psychologie is een eenmanszaak in Nijmegen, eigendom van en gerund door Anke Roijakkers. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Je kunt Anke gemakkelijk bereiken via info@dwaallicht.eu

Om het beheer van welke persoonlijke gegevens gaat het?

Wanneer je een afspraak maakt met Dwaallicht Psychologie vraag ik, Anke Roijakkers, jou om een paar gegevens:

  • Je voor- en achternaam.

  • Een e-mailadres waarop je goed bereikbaar bent.

  • Je mobiele telefoonnummer.

Als je bij mij in behandeling, komt stuur ik je een intakeformulier. Daarin vraag ik je om gedetailleerde persoonsgegevens, zoals je persoonlijke geschiedenis, je ziektegeschiedenis en eventueel medicijngebruik.

Ook vraag ik om de gegevens van je huisarts alsmede een handtekening waarmee je toestemming geeft om jouw om gegevens te mogen delen met de huisarts. Ik zal je vragen om dit intakeformulier te printen, in te vullen en voor de volgende afspraak mee te nemen. Dit formulier bewaar ik in een papieren dossier, niet digitaal.

Na iedere sessie maak een kort verslag. Daarin omschrijf ik jouw proces. Ook deze gegevens worden bewaard in het papieren dossier, niet digitaal.

Ten slotte kan het zijn dat ik met jouw toestemming gegevens opvraag bij andere hulpverleners.

Doel

Bovenstaande gegevens heb ik allereerst nodig om met jou te communiceren: bijvoorbeeld om afspraken met je te plannen, eventueel om gemaakte afspraken te wijzigen, en verder om met jou te communiceren over zaken die van belang zijn in jouw traject. Kort gezegd zijn deze gegevens een voorwaarde om mijn diensten op een professionele manier aan jou te kunnen aanbieden.

Daarnaast heb ik je mailadres nodig voor het versturen van facturen en je mobiele nummer kan ik gebruiken om afspraken te wijzigen.

Ik ontvang gegevens van jou als je via e-mail contact met me opneemt (naam en e-mailadres) en/of nadat ik jou om je gegevens vraag.

De gegevens op het intakeformulier heb ik nodig om een professionele behandeling uit te voeren en te waarborgen.

Als behandelaar ben ik wettelijk verplicht om een medisch dossier bij te houden en om je BSN te registreren.

Dwaallicht Psychologie verstuurt geen reclame, nieuwsbrieven of andere mailings.

Ik maak wel gebruik van cookies op mijn website omdat ik graag wil weten hoe en hoe vaak mijn website wordt bezocht. Met Google Analytics volg ik daarom geanonimiseerde internetbewegingen. Die gegevens zijn dus niet te herleiden tot jou persoonlijk. Je krijgt op mijn website de mogelijkheid om hier wel of niet voor te kiezen.

Ontvangers

E-mails die je stuurt aan info@dwaallicht.eu komen terecht op de servers van Transip. Dat is waar zowel mijn e-mail als website worden gehost. Ook de back-ups worden verzorgd door Transip.nl

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Dwaallicht Psychologie, maar niet langer dan nodig is voor het leveren van mijn diensten aan jou, dan wel het kunnen voeren van een boekhouding zoals wettelijk vereist.

Medische gegevens bewaart dwaallicht psychologie ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst.

E-mail correspondentie wordt tot maximaal twee jaar na het opleveren van mijn diensten bewaard. De Belastingdienst eist dat facturen, ook digitale, zeven jaar worden bewaard.

Beveiliging

Jouw papieren dossier wordt bewaard in een afgesloten dossierkast, in een afgesloten ruimte.

De persoonsgegevens die door Dwaallicht Psychologie of door de eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de genoemde systemen en software. Toegang is steeds beveiligd met een zeer sterk wachtwoord en/of vingerafdruk, en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten en toepassingen die jouw gegevens openen, i.c. op mijn mobiele telefoon en laptop, zijn ieder ook zelf vergrendeld met een zeer sterk wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten en toepassingen dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de noodzakelijke.

Bezoek van de website dwaallicht.eu is beveiligd met een SSL certificaat en ondertekend met de extra veiligheidslaag DNSSEC. Jouw verbinding met deze website is derhalve privé.

Jouw rechten

          Recht op inzage

Je hebt altijd het recht om jouw gegevens op te vragen die bij Dwaallicht Psychologie zijn opgeslagen dan wel bewaard in een papieren dossier. Ik stuur je dan een overzicht van de gegevens die ik van je heb.

          Recht op rectificatie

Als je gegevens onjuist zijn, heb je het recht om ze door Dwaallicht Psychologie te laten rectificeren.

          Recht op overdracht

In geval je de gegevens die bij Dwaallicht Psychologie zijn opgeslagen wilt overdragen aan een andere partij, dan zal ik je gegevens op jouw verzoek aan die partij toesturen.

          Recht op wissen van gegevens

Je hebt het recht om de gegevens die Dwaallicht Psychologie van je beheert geheel of gedeeltelijk te laten wissen. Ik zal dan alle bedoelde correspondentie en eventuele andere data onmiddellijk wissen, m.u.v. de facturen waarop jouw gegevens staan. Ik ben wettelijk verplicht om die zeven jaar te bewaren t.b.v. de Belastingdienst.

          Recht op het indienen van een klacht

Als je vindt dat Dwaallicht Psychologie niet goed met jouw gegevens omgaat, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Gebruik daartoe bijvoorbeeld deze url.

          Recht op einde toestemming gegevensgebruik

Indien je niet langer wenst dat Dwaallicht Psychologie jouw gegevens beheert, dan heb je het recht om je toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens te stoppen.

          Opt-out voor Google Analytics

Google Analytics biedt de mogelijkheid om de link naar Google Analytics buiten gebruik te stellen. Gebruik daartoe deze link: Disable Google Analytics

Je kunt gebruik maken van al deze rechten door een mail te sturen aan info@dwaallicht.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan en niet door iemand anders, verzoek ik je een kopie van een id-bewijs mee te sturen. Je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het id-bewijsnummer en je BSN-nummer maak je hierbij onleesbaar, ter bescherming van je privacy. Ik streef ernaar om zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, te reageren.

Plichten

Dwaallicht Psychologie verwerkt je persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang: het aanbieden van diensten. Je gegevens worden niet verkocht aan derden.

De hierboven genoemde gegevens die je verplicht bent om aan te leveren (voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, courant e-mail adres en mobiele telefoonnummer etc.), zijn de gegevens die ik minimaal nodig heb voor het kunnen aanbieden van mijn diensten.

Wanneer de gegevens die jij hebt gedeeld met Dwaallicht Psychologie ook beschikbaar moeten worden gesteld aan een andere partij--anders dan die welke hierboven al zijn genoemd zijn--dan zal daarvoor eerst jouw toestemming worden gevraagd.

Dwaallicht Psychologie behoudt zich het recht voor om gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, wanneer Dwaallicht Psychologie het gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces, of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Dwaallicht Psychologie te beschermen. Daarbij probeer ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Doorgifte buiten de EER

Dwaallicht Psychologie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dan zorgt Dwaallicht Psychologie er voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt, of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld door veranderingen in de wet. Ik raad je daarom aan om af en toe dit privacy statement te bekijken zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Nog vragen?

Stuur dan een mail aan info@dwaallicht.eu

Dwaallicht Psychologie
Bredestraat 168
6543 ZZ Nijmegen

KvK: 68248679

Copyright © 2017-    |    Web design and Dwaallicht logo by thesoulman.nl